1. MENU 1
  Instructions:
  1. Paper Size: A4 को New Document बनाउने ।
  2. दुइ भाग लगाउने >> स्केल ल्याउने >> Ctrl+A (All Select) थिच्ने >> Ctrl+T (Transformation) बिचको भागमा स्केल राख्ने ।
  3. Background Color: Brown (881A1B)
  4. Rectangle Shape Color : Orange (F37020) र अन्य सबै Rounded Corner Shape प्रयोग गर्ने ।
  5. Font Size: Body को धेरैमा 14 राख्ने, Header Font Size Your Choice मा ।

2. MENU 2

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8